آگهی ارزیابی کیفی مناقصه شماره : 99133، احداث جاده دسترسی وآماده سازی محل کمپ وچاه اکتشافی چشمه شور-1