تجدید دونوبت آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره: 99121 ترمیم، تعمیرات، احداث و حفظ و نگهداری از جاده‌ها و محل چاه‌های اکتشافی