آگهی فراخوان مناقصه شماره: 99129، خرید 20000 کیسه 25 کیلوگرمی نشاسته HT