آگهی فراخوان مناقصه شماره: 99130، خرید 30000 کیسه 25 کیلوگرمی آهک هیدراته(Lime)