آگهی ارزیابی کیفی (تجدید آگهی ارزیابی ) مناقصه شماره: 99127 حمل و جابجایی بارهای مناطق عملیاتی اکتشاف