آگهی ارزیابی کیفی مناقصه شماره: 99139، احداث جاده دسترسی وآماده سازی محل کمپ وچاه اکتشافی دارخوین-37