تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه: 99121ترمیم، تعمیرات، احداث و حفظ و نگهداری از جاده‌ها و محل چاه‌های اکتشافی