مناقصه شماره: 99105 تجدید مناقصه خرید 320 بشکه 208 لیتری پایدار کننده حرارتی