مناقصه شماره : 99127 حمل و جابجایی بارهای مناطق عملیاتی اکتشاف