آگهی تجدید اِستعلام ارزیابی کیفی مناقصه: 98116 ، خدمات نمودارگیری، مشبک کاری و چاه پیمایی در چاه‌های خشکی