تجدید آگهی فراخوان مناقصه شماره 99118 در خصوص گرانیسنجی و مغناطیس سنجی کویر فاز1