مناقصه شماره :99122 در خصوص برداشت و پردازش داده های لرزه نگاری سه بعدی اروند