تجدید آگهی فراخوان(نوبت سوم)-تجدید مناقصه شماره: 99105 خرید 320 بشکه 208 لیتری پایدار کننده حرارتی