آگهی ارزیابی کیفی مناقصه شماره: 99123 در خصوص مگنتوتلوریک دزفول، مکران و کویر