آگهی ارزیابی کیفی (نوبت سوم)، مناقصه شماره: 99134 در خصوص تعمیر مته های PDC مستعمل مدیریت اکتشاف