آگهی ارزیابی کیفی (تجدید فراخوان )مناقصه شماره: 99128 در خصوص برداشت و پردازش داده های لرزه نگاری دو بعدی آفتاب