آگهی ارزیابی کیفی (تجدید فراخوان) مناقصه شماره: 99109 در خصوص برداشت داده های لرزه نگاری سه بعدی آپادانا، نصرت و صبا