آگهی تجدید اِستعلام ارزیابی کیفی مناقصه: 98116 خدمات نمودارگیری، مشبک کاری و چاه پیمایی در چاه‌های خشکی