آگهی ارزیابی کیفی مناقصه شماره: 99125 در خصوص انجام آزمایش های ژئوشیمی نمونه های سنگ و سیال هیدرو کربنی در نواحی اکتشافی ایران