آگهی ارزیابی کیفی مناقصه 00104 رقومی سازی،تغذیه وبروزرسانی اطلاعات مدیریت اکتشاف