آگهی اِستعلام ارزیابی کیفی مناقصه: 99146 تامین مجرابند فلزی و نصب و سیمانکاری مربوطه با ابزار کابلی در چاههای خشکی و دریا