آگهی فراخوان شماره مناقصه: 00109 خرید 20000 کیسه 25 کیلوگرمی نشاسته حفاری گرانروی کم-دما پائین LT