آگهی ارزیابی کیفی مناقصه شماره: 99122 در خصوص برداشت و پردازش 1170 کیلومتر داده های لرزه نگاری سه بعدی اروند