آگهی ارزیابی کیفی مناقصه شماره: 00111 احداث جاده دسترسی وآماده سازی محل کمپ وچاه اکتشافی دالپری-9