آگهی فراخوان مناقصه شماره: 00110- خرید 240 متر لوله راهنما 42 اینچ ساخت داخل