آگهی ارزیابی کیفی مناقصه شماره : 00113 سرویس و نگهداری تاسیسات و آسانسورهای ساختمان های مدیریت اکتشاف در تهران،ری،شیراز و کوار و پشتیبانی ،نگهداری و تعمیر سیستم مدیریت هوشمند ساختمان مدیریت اکتشاف و تامین اقلام مورد نیاز