مناقصه شماره:00117 تامین خدمات حفاظت و حراست از ساختمانها و تاسیسات مدیریت اکتشاف