موضوع: مناقصه شماره 99146 با موضوع تامین مجرا بند و نصب و سیمانکاری با ابزار کابلی در چاههای خشکی و دریا