موضوع: مناقصه شماره 00113 سرویس و نگهداری تاسیسات و آسانسورهای ساختمان های مدیریت اکتشاف در تهران،ری،شیراز و کوار و پشتیبانی