تجدید مناقصه خرید خدمات مشاوره با شماره 99131 در خصوص «خرید خدمات مهندسی مشاوره برنامه ریزی و کنترل پروژه مدیریت اکتشاف» به روش کیفیت و قیمت (QCBS)