مناقصه شماره 99134 در خصوص تعمیر مته های PDC مستعمل مدیریت اکتشاف