خرید،نصب وراه‌اندازی تجهیزات ذخیره سازی،پشتیبان‌گیری،سرمایش مرکزداده،زیرساختی شبکه وامنیت به شماره مناقصه00102 و با شماره 2000092921000096بر روی برد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)