مناقصه شماره 99128 در خصوص برداشت و پردازش داده های لرزه نگاری دو بعدی آفتاب