مناقصه شماره شماره 99138 در خصوص برداشت داده های لرزه نگاری سه بعدی هفتکل-نفت سفید