موضوع: مناقصه شماره 00115 در خصوص سرویس ارتباط ماهواره‌ای VSAT بین سایت مرکزی مدیریت اکتشاف نفت و مناطق عملیاتی