موضوع : خرید 1000 کیسه 25 کیلوگرمی CMC HV به شماره مناقصه 00121