موضوع : مناقصه شماره 00118 با موضوع ” تامین منبع انرژی ( لرزه ساز ) برای برداشت داده های لرزه ای درون چاهی ( VSP)