موضوع : مناقصه شماره99146- تامین مجرابند فلزی و نصب و سیمانکاری مربوطه با ابزار کابلی در چاههای خشکی و دریایی