موضوع :مناقصه 00123- 50 دستگاه رایانه به همراه متعلقات، مانیتور و کیبورد