موضوع :مناقصه شماره 98111 – خرید 14،000 متر لوله جداری و آستری و 60 عدد تبدیل و کوپلینگ