موضوع :مناقصه شماره 00127 تهیه،طبخ و توزیع غذا در رستوران انبار کوار و دفتر پشتیبانی شیراز