موضوع :مناقصه شماره 00124 درخصوص تامین خدمات اداری،اپراتوری،نامه رسانی، رقومی سازی،تغذیه و بروزرسانی اطلاعات ، تنظیفات ،آبدارخانه ، تخلیه ، بارگیری کالا و راهبری خودروهای سبک در ساختمانهای مدیریت