موضوع :احداث جاده دسترسی وآماده سازی محل کمپ وچاه اکتشافی جهرم-1