موضوع :مناقصه شماره 00131 – خرید 6000 متر لوله جداری 7 اینچ