موضوع : مناقصه شماره 00108 – خرید 5 مجموعه شامل 38 قلم MLS – ساخت داخل