موضوع : مناقصه شماره 00130 – خرید 31 عدد مته PDC BIT همراه با 68 ست نازل