موضوع : مناقصه شماره 00129 – خرید 52 عدد مته Rock Bit همراه با 119 ست نازل