موضوع : تجدید مناقصه شماره 00103 – خرید 22.000متر لوله جداری