موضوع : خرید 50 دستگاه رایانه به همراه متعلقات ، مانیتور و کیبورد به شماره مناقصه 00123