موضوع : احداث جاده دسترسی وآماده سازی محل کمپ وچاه اکتشافی چیرو-1 به شماره مناقصه 01101